Všeobecné podmienky prenájmu karavanov 

Základné podmienky

 • Na ťahanie obytného vozidla sa vyžaduje len vodičský preukaz skupiny B. Ak celková hmotnosť celej súpravy presahuje 3 500 kg, pozrite si vysvetlenie ministerstva dopravy k tejto téme. 
 • Na prenájom karavanu potrebujeme 2 platné doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas).
 • Minimálny vek na vedenie vozidla je 21 rokov.
 • Havarijné poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 10 % (min. 400,- €).
 • Minimálna doba prenájmu sú 3 platené dni, v hlavnej sezóne minimálne 7 platených dní.
 • Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy (lepenie, skrutkovanie, vŕtanie atď.).
 • Je zakázané fajčiť, používať sviečky, nosiť palivo v nádobách, prskavky atď.
 • V karavane je zakázané prevážať bicykle, lyže a iné predmety, ktoré by mohli poškodiť vnútorné vybavenie (nábytok a steny alebo podlahy) (okrem určených priestorov).
 • V prípade neopraviteľného poškodenia interiéru alebo exteriéru budeme účtovať plnú sumu (oprava alebo kúpa novej položky).
 • Je zakázané používať bežný toaletný papier v chemickej toalete, používajte toaletný papier určený pre ekologickú toaletu.
 • Je zakázané používať toalety bez chemikálií.
 • Nájomca je plne zodpovedný za prepravované osoby a náklad.
 • Preprava domácich zvierat je zakázaná len po predchádzajúcej dohode.
 • V prípade predčasného ukončenia prenájmu sa nájomné nevracia.
 • V prípade, že si nebudete vedieť rady s niektorým z postupov pri manipulácii s vybavením obytného automobilu, aby ste mohli využiť rady nájomcu v prípade núdze, volajte na číslo +421 903 529 183 – e-mail: info@karavan365.sk alebo sa pozrite na webovú stránku www.karavan365.sk.
 • Ak nájomca nedodrží dohodnutý čas vrátenia karavanu bez predchádzajúcej telefonickej dohody s prenajímateľom, je nájomca povinný zaplatiť pokutu vo výške 100,- € okrem sumy zodpovedajúcej dennému nájomnému, ak je dohodnutý čas prekročený o 24 hodín, je nájomca povinný zaplatiť pokutu vo výške 100,- € za každých 24 hodín omeškania.

Platobné podmienky

 • Rezervácia karavanu na daný termín (cez web, e-mail, telefón) platí len 5 dní. Rezervačná záloha musí byť uhradená v tomto termíne a slúži ako blokácia termínu. 
 • Ak záloha nebude zaplatená v tejto lehote, obytný automobil bude ponúknutý ako voľný.
 • Pri preberaní karavanu sa platí vratná kaucia vo výške 500 € a pri preberaní obytného auta vo výške 1000€ v hotovosti na pokrytie prípadných škôd, ktoré nie sú kryté havarijným poistením atď. 

Rezervačné zálohy

 • 50 % z ceny prenájmu slúži ako blok – termín, zvyšných 50 % je potrebné uhradiť najneskôr 30 dní pred začiatkom prenájmu. Po zaplatení celého nájomného bude vystavený daňový doklad – faktúra, na ktorej bude vyúčtované celé nájomné mínus kaucia.

Odovzdanie a vrátenie

 • Vozidlá RV sa odovzdávajú po dohode – miesto odovzdania nájdete v časti Kontakty.
 • Obytný automobil musí byť odovzdaný v primeranom stave, uprataný, čistý, vyprázdnený a chemická WC kazeta musí byť vypláchnutá.
 • Obytný automobil je možné po dohode doručiť na požadované miesto – za vopred dohodnutý poplatok.
 • Pri vrátení nevyčisteného obytného vozidla (WC, kúpeľňa, kuchyňa atď.) účtujeme 100,- € za každé porušenie (WC kazetu je potrebné vyprázdniť a vypláchnuť), ak je znečistené olejom, farbou atď., účtujeme 200,- €.
 • Na odovzdanie a prevzatie obytného vozidla a oboznámenie sa s jeho prevádzkou a vybavením je potrebné vynaložiť približne 60 minút času – počítajte s tým, ako aj s približne 60 minútami času na prevzatie a kontrolu obytného vozidla pri jeho vrátení. 
 • Ak ste počas cesty spôsobili väčšie alebo menšie poškodenie, opotrebenie dielov alebo komponentov, nahláste to pri vrátení obytného vozidla. Ak je škoda takého rozsahu, že znemožňuje ďalší prenájom, je potrebné ju nahlásiť pred návratom (telefonicky, e-mailom, SMS).  

V prípade poruchy

 • Všetky naše obytné automobily sú pravidelne servisované a kontrolované, ale niektoré spotrebiče alebo iné súčasti môžu mať poruchy.
 • Všetky opravy a nákup náhradných dielov sa môžu vykonávať len so súhlasom prenajímateľa.
 • Nezabudnite si vždy nechať vystaviť riadny daňový doklad, ktorý vám bude vrátený pri vrátení vozidla.

V prípade nehody/poškodenia

 • V prípade nehody/poškodenia obytného vozidla (dopravná nehoda, živelná pohroma, vandalizmus atď.) alebo poškodenia iných vecí v obytnom vozidle musíte vždy najprv zavolať prenajímateľa a potom políciu a dať vyhotoviť záznam o nehode pre poisťovňu.
 • Urobte si fotodokumentáciu nehody. Jedna rada: čím viac fotografií, tým lepšie. Nehodu vždy odfotografujte zo všetkých strán, z diaľky aj zblízka.

Storno poplatky

 • Rezervačná záloha je v plnej výške vratná za administratívny poplatok 50,- €, ak sa rezervácia zruší 8 týždňov pred začiatkom termínu. Po uplynutí tejto lehoty je záloha nevratná.

Zrušenie rezervácie

 • V prípade poškodenia obytného vozidla do takej miery, že to znemožňuje jeho prenájom, môže požičovňa rezerváciu zrušiť. Zaplatená záloha sa vráti v plnej výške. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 • V súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním (tým sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie, používanie a uchovávanie) mojich osobných a citlivých údajov.

Vyššia moc

V prípade vyššej moci (prírodné katastrofy, choroby – pandémie a pod.) spoločnosť JPK Slovakia s.r.o. vydá. VOUCHER s ročnou splatnosťou ako kompenzácia za zmeškaný dátum dovolenky.

„NÁJOMCA PODPISOM ZMLUVY O PRENÁJME OBYTNÉHO VOZIDLA SÚHLASÍ S PODMIENKAMI PRENÁJMU OBYTNÉHO VOZIDLA OD SPOLOČNOSTI JPK Slovakia s.r.o.“ 

S pozdravom a želaním veľa šťastných kilometrov